Programing.BlogSky.com


با سلام
این برنامه تعداد سطرها را از ورودی دریافت کرده و با استفاده از 4 حلقه تو در تو for شکلی مشابه شکل زیر را در خروجی چاپ می کند.


برای ورودی = 5 خروجی بصورت زیر خواهد بود : 

   *--------*
  **------**
 ***----***
****--****
********** 

برای مشاهده کد برنامه لطفا به ادامه مطلب بروید . . .

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void main()
{
 clrscr();
 int i,j,k,n,m;
 printf("\n\n\tEnter a number: ");
 scanf("%d",&n);
 int t=n*2-2;
 for(i=1;i<=n;i++)
 {
  for(k=1;k<=i;k++)
   printf("*");
  for(j=1;j<=t;j++)
   printf("-");
  for(m=1;m<=i;m++)
   printf("*");
  printf("\n");
  t=t-2;
 }
 getch();
}